Algemene Voorwaarden

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 2ndare zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 2ndare worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van 2ndare ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

KVK nummer: 56236964

BTW-nummer: NL205668318B01

Handelsnaam: 2NDARE

Adres: Nachtegaal 31, 5831WL Boxmeer

Email: info@2ndare.nl

 

Artikel 1. Producten

1.1 De producten van 2ndare worden met zorg van gebruikte materialen gemaakt. Zodoende kunnen zich oneffenheden, penstrepen en graffiti bevinden op onze tassen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.

1.2 Als er sprake is van een beschadiging of mankement van onze hand neemt u dan contact op met 2ndare via info@2ndare.nl. Ter beoordeling van 2ndare wordt dan bepaald of het product op onze kosten wordt gerepareerd of vervangen.

1.3 Het kan zijn dat uw gekochte product niet precies dezelfde kleur heeft als op de foto op onze website. Dit kan komen door de belichting van de foto. Bovendien hebben niet alle zittingen/bekledingen exact dezelfde kleur.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van 2ndare zijn vrijblijvend. 2ndare behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 2ndare. 2ndare is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 2ndare dit mee binnen vier 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Annulering van uw bestelling dient te geschieden binnen 48 uur na het doen van de bestelling. Na ommekomst van deze termijn is de koopovereenkomst definitief en bent u in beginsel betalingsplichtig. 2ndare heeft het recht eventueel gemaakte kosten, waaronder bank- en transactiekosten, alsdan aan u in rekening te brengen c.q. op de restitutie van uw aankoopbedrag in mindering te brengen.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor bestellingen binnen Nederland geldt een bijdrage van 6,95. Worden artikelen geruild en/of geretourneerd, dan worden de verzendkosten alsnog in rekening gebracht.

3.2 Betaling kan uitsluitend direct via iDEAL. Betalingen worden gecontroleerd en uw bestelling is definitief na dat wij uw betaling hebben ontvangen.

 

Artikel 4. Levering

4.1. 2ndare streeft ernaar om bestellingen binnen tien, doch uiterlijk vijftien werkdagen na ontvangst van de betaling (controle 2ndare) te verzenden. De bestelling wordt verzonden naar het laatstelijk door u bij 2ndare opgegeven huisadres. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (20 werkdagen) na verzending heeft ontvangen, verzoeken wij u om dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen per e-mail te melden. Reclames, na ommekomst van deze periode gedaan, worden niet in behandeling genomen.

4.2 De door 2ndare opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. 2ndare is immers afhankelijk van leveren van de grondstoffen.

4.3 Versturen geschiedt voor uw eigen rekening en risico en geschiedt via DHL. Hiervoor gelden de voorwaarden van DHL.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan 2ndare verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u 2ndare daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na aflevering van het artikel per e-mail via info@2ndare.nl gemotiveerd kennis te geven. Indien binnen deze termijn door 2ndare geen e-mail of anderszins schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt 2ndare geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Reclames, gedaan na deze termijn worden dan ook niet meer in behandeling genomen.

6.2 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 2ndare de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Eventuele ( werkelijke ) verzendkosten zijn voor uw rekening.

6.3 Indien een artikel om welke reden dan ook niet aan uw wensen voldoet, heeft u het recht het artikel binnen zeven ( 7 ) werkdagen na aflevering bij 2ndare aan te melden voor retourzending (de wettelijke bedenktijd). Retourzendingen worden derhalve alléén geaccepteerd indien u dat vóóraf per e-mail via info@2ndare.nl heeft laten weten. Kosten van retourzending zijn voor uw rekening; retourzendingen zijn voor risico van de koper. Wij aanvaarden daarvoor geen aansprakelijkheid.

6.4 De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. 2ndare kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van deze informatie. Wij doen er alles aan om de site zo actueel mogelijk te houden. Het kan evenwel voorkomen dat een besteld artikel niet meer leverbaar is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 2ndare is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste en/of onvolledige informatie in haar website of mailings.

 

Artikel 7. Bestellingen / communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en 2ndare, dan wel tussen 2ndare en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en 2ndare, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 2ndare.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 Bij ondeugdelijk gebruik van onze tas vervalt de garantie, beoordeling door 2ndare. Normale slijtage valt niet onder de garantie.

8.2 pakbon geld als garantiebewijs, zonder pakbon van uw aankoop heeft u geen rechten.

8.3 Garantie geldt voor een periode van twee maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

8.4 Indien de doorgebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zulle alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 2ndare in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 2ndare gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 2ndare kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en / of door derden.

9.4 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 2ndare en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigende bepalingen in acht worden genomen.

10.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.